شب سراب | پادکست هرشب کتاب (اپیزود بیستم)

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

کتاب شب سراب در واقع همان داستان بامداد خمار است با یک راوی متفاوت
در واقع اینبار داستان را از منظر شخصیت منفی بامداد خمار میشنویم

:
/ :

صف

پاک کردن